Aanbod

Aanbod PO/VO

Bij Orion werken we met leerlingen die verschillende onderwijsbehoeften hebben. Ons aanbod sluit daarop aan en is dan ook uitgebreid. We richten ons op het PO en VO.  We hebben een deel van ons aanbod samengevat in een helder overzicht dat hieronder staat weergegeven. Heeft u een wens of een hulpvraag die niet concreet omschreven staat, neem dan toch gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking. Samen vinden we vast een passende oplossing!

___________________________________________________________________________________________________________

Consultatie

Advies en begeleiding op leerling-, leerkracht- en schoolniveau als het gaat om leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.

Leerlingniveau: Observatie, advies en begeleiding

Wat is de hulpvraag van de leerling? In kaart brengen van ondersteuningsbehoeften van de leerling op sociaal- emotioneel en didactisch gebied.

Leerkracht- en docentniveau

Wat werkt? Wat kan beter? Wat kan de leerkracht doen om de relatie met de desbetreffende leerling te bevorderen en heeft didactische waarde?

Coaching en klassenmanagement

In kaart brengen van ondersteuningsbehoeften van de leerkracht. Het kan zich ook richten op meer algemene leerkrachtvaardigheden die zich richten op het pedagogische en/of didactische klimaat.

Co-teaching

Samen met de leerkracht in de klas werken met een individuele aanpak, een passend perspectief in de groep en/of aangepaste leerlijn.

Schoolniveau

Op welke wijze kan de school worden ingericht ten behoeve van de leerling met speciale onderwijsbehoeften? Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat is daarvoor nodig? Denk aan: inrichting van het pedagogische klimaat en/of de zorg.

Ondersteunen van de IB-er/zorgcoördinator

 • Ondersteuning bij het verbeteren van de zorgstructuur.
 • Ondersteuning bij het gebruik en implementeren van aangepaste leerlijnen.
 • Ondersteuning bij het bepalen en de uitwerking van het ontwikkelperspectief.

Bijdragen aan handelingsgericht analyseren en arrangeren

 • Ondersteunen bij het opstellen van het groeidocument/OPP.
 • Mede formuleren van doelen en ondersteuningsbehoeften die nodig zijn voor bijvoorbeeld het onderbouwen/aanvragen van een arrangement en het kunnen leveren van maatwerk.

Ondersteuning ouders/verzorgers

 • Deelname aan gesprekken tussen ouders en school
 • Begeleiden bij de keuze van de juiste school. Ook de mogelijkheid om mee te gaan bij het bezoeken van SO en V(S)O scholen
 • Verwijzen naar de juiste instanties en organisaties bij een hulpvraag omtrent passend onderwijs

Observatieplaatsing & crisisinterventie

Als “tussenoplossing” een tijdelijke observatieplaats bieden, waarbij in een SO setting gekeken wordt naar de ondersteuningsbehoeften van de leerling. Dit kan in het geval van crisis of bij problemen die een langdurige, gerichte observatie behoeven. Het observatietraject wordt ondersteund door diagnostiek en/of een behandeltraject.

Wij denken ook graag mee bij leerlingen die thuis zitten.

Huisonderwijs

In het reguliere (voortgezet) onderwijs zijn er chronisch zieke leerlingen/leerlingen met een fysieke beperking die voor langere tijd niet in staat zijn om (volledig) naar school te komen. Hierdoor ontstaat er een leerachterstand die vaak moeilijk weer in te halen is. Binnen het kader van passend onderwijs bieden wij in nauwe samenwerking met het SWV A’dam/Diemen de middelen (ondersteuning, technische aanpassing, …) om op school én thuis onderwijs te volgen.

Om dit in gang te zetten kan de school contact opnemen met de adviseurs passend onderwijs.

Bijdrage aan overleggen

Vanuit de expertise van het speciaal onderwijs kunnen wij een bijdrage leveren aan het IB/zorgoverleg en/of de leerlingbespreking, zowel schoolbreed als stichtingsbreed.

Ontwikkeling op schoolniveau

Verzorgen van studiedagen/workshops/lezingen op het gebied van:

 • gedragsstoornissen en andere psychische problematiek bij kinderen (bv ADHD, autisme, ODD/CD, hechtingsproblemtiek).
 • leerlingen met (ernstige) gedragsproblemen.
 • leerlingen die functioneren op (zeer) moeilijk lerend niveau.
 • leerlingen met een lichamelijke beperking en/of een langdurige ziekte.
 • communicatie met ouders van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.
 • oplossingsgericht werken.
 • handelingsgericht werken.

 

Begeleiding bij verwijzing en/of overgang naar het V(S)O

 • Meedenken vanuit onze expertise over verwijzing naar VO of VSO bij kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Is de nieuwe school goed voorbereid op de komst van de leerling? Wat is daarvoor nodig?
 • Transferbegeleiding van leerlingen vanuit PO of SO om de overstap zo soepel mogelijk te laten verlopen: intakegesprekken verlatende school, overdracht nieuwe school, monitoren, hulp bij specifieke vragen.
 • De zorgcoördinator/BPO/docententeam voorzien van informatie over specifieke onderwijsbehoeften t.a.v ziektebeelden, belastbaarheid en leerontwikkeling.
 • Het aanleveren van medische protocollen, handreikingen, toestemmingsformulieren t.a.v. medisch handelen en medicijnverstrekking.
 • De VO-school in contact brengen met deskundigen of instanties afhankelijk van de specifieke hulpvraag van de school en/of de ouders.