Ondersteuning leerling(en), leerkracht en school

Het expertisecentrum biedt maatwerk waarbij  de inhoud is afgestemd op de vraag van de school. Hieronder een greep uit ons aanbod. Heeft u een wens of een vraag die niet concreet omschreven staat, neem dan gerust contact op!

Handelingsgerichte observatie

Is er behoefte aan inzicht in de belemmerende en stimulerende factoren in leren en gedrag van een leerling en de ondersteuningsbehoeften van de leerling? Op basis van een hulpvraag en dossieranalyse brengen we ondersteuningsbehoeften van de leerling op sociaal- emotioneel en didactisch gebied in kaart. Er wordt op een systematische wijze geobserveerd waardoor het handelen adequaat en oplossingsgericht kan plaatsvinden.

Co-teaching

Is er behoefte aan het versterken van leerkrachtvaardigheden door middel van co-teaching? Co-teaching betekent letterlijk ‘samen lesgeven’, waarbij de leerkracht de regie behoudt en de co-teacher slechts tijdelijk en op specifieke momenten aanwezig is in de klas. Het is een vorm van ‘coaching on the job’ waarbij het vergroten van de handelingsbekwaamheid van de leerkracht, op basis van de hulpvraag, uitgangspunt is. Het doel hiervan is tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van iedere leerling in de klas. Het co-teachingstraject vanuit het expertisecentrum richt zich met name op pedagogisch handelen en klassenmanagement en zoemt in op de vier fundamentele strategieën; omgaan met ordeverstorend gedrag, relatie tussen leraar en leerling, regels en routines en de mentale instelling van de leraar. (Marzano, ‘Wat werkt’, 2011). Bij dit traject is het van groot belang dat er sprake is van een evenwichtige uitwisseling tussen de leerkracht en de co-teacher, gericht op de inhoud én het proces. We starten met een intakegesprek waarin we vaststellen wat je wilt leren. Vanuit jouw leervraag bepalen wij hoe we samenwerken en maken we duidelijke afspraken over wie wat doet. Vervolgens doen we een start observatie en direct erna een reflectiegesprek, waarna we een week later starten met de sessies co-teaching. Direct na de sessie co-teaching houden we het nagesprek, zodat jouw ervaring nog vers in het geheugen ligt. We evalueren hoe het is gegaan, waar je tegenaan liep en wat je hebt geleerd.

Coaching-on-the-job

Het doel van coaching on the job is zo goed mogelijk af te stemmen op de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht. Deze formuleert zelf een hulpvraag die als uitgangspunt dient voor de klassenbezoeken en daaropvolgende reflectiegesprekken. De focus ligt op het versterken van leerkrachtvaardigheden en het voortbouwen op reeds aanwezige kennis en competenties. Tijdens de intake wordt er gezamenlijk invulling gegeven aan de duur en de inhoud van het traject.

Beeldbegeleiding

Is er behoefte aan coaching door middel van het inzetten van beelden? Coachen met als middel beelden uit de praktijk bekeken, vanuit de leervraag van de leerkracht, is een krachtige wijze van coachen. Hierbij zijn de beelden het middel om eigen kracht / kwaliteiten in te zetten om te leren. Aan leerkrachten wordt gevraagd om zelf fragmenten uit te zoeken. Twee fragmenten waar ze tevreden over zijn en een fragment die relatie heeft met de leervraag.  Doel: Leerkrachten leren door te analyseren, reflecteren en door tussen de opnames door hun leerkrachtgedrag te oefenen. De coach kijkt samen met de leerkracht naar sterke momenten en hoe deze in te zetten bij dat wat hij/zij wil veranderen. De leerkracht wordt door de coach gestimuleerd om te analyseren en te reflecteren, op de beelden en eigen leerkrachtgedrag. De coach ondersteunt dit proces door goede en gerichte kijkvragen te stellen voor dat er naar het beeld wordt gekeken. Door gerichte feedback te geven op kwaliteit, inhoud, strategie of modus. De coach gaat op zoek naar onderliggende overtuigingen. Om veiligheid en privacy te waarborgen, worden de opnames alleen door leerkracht en coach bekeken.

Intervisie

Is er behoefte aan het versterken van het met- en van elkaar leren in het team? Tijdens dit traject wordt de intervisie structuur opgezet en begeleid. We zoeken samen naar de meest passende structuur en intervisiemethodiek. Tijdens de intervisie denken we vanuit onze expertise mee bij het beantwoorden van de vraag van de leerkracht en koppelen ideeën aan de theorie

Handelingsgerichte diagnostiek

Is er behoefte aan inzicht in de stimulerende en belemmerende factoren in leren en gedrag van een leerling en de ondersteuningsbehoeften van de leerling? Handelingsgericht onderzoek is het middel om dit in beeld te krijgen. Leerlingen, leerkrachten en ouders worden actief betrokken bij het diagnostisch proces en de besluitvorming.Uitgangspunten:

  • Handelingsgerichte diagnostiek is doelgericht
  • Richt zich tot de behoeften van leerling, ouders en leerkracht
  • Het heeft een transactioneel referentiekader
  • De samenwerking staat centraal
  • Er wordt aandacht besteed aan beschermende factoren van de leerling
  • Het heeft een transparante en systematisch verloop

5 fasen worden cyclisch doorlopen en bestaan uit:

  • Intake
  • Vervolgonderzoek dat zou kunnen bestaan uit: Observaties,Screeningslijsten, Intelligentieonderzoek,Interview met kind/ leerkracht.
  • Integratie en aanbeveling
  • Advisering en evaluatie.

Afhankelijk van de reeds beschikbare informatie wordt ingeschat hoeveel uur aan diagnostiek wordt besteed

Handelingsgericht arrangeren

Is er behoefte aan hulp bij het aanvragen van arrangementen? Wij ondersteunen bij het op basis van de behoeften van leerling- en leerkracht aanvragen van arrangementen en opstellen van bijvoorbeeld een groeidocument. We kunnen helpen bij de formulering van doelen en ondersteuningsbehoeften om zo een passend onderwijsaanbod te realiseren. Zo leveren we een bijdrage aan het handelingsgericht arrangeren op een school.

Begeleiding van de leerling

TEKST HIER

Oplossingsgerichte groepsbegeleiding

Is er behoefte aan het samen met de leerkracht op oplossingsgerichte wijze een aanpak bepalen voor de problemen die spelen in een groep? Tijdens de oplossingsgerichte groepsbegeleiding brengen we de vragen in kaart en zoeken we gezamenlijk naar oplossingen. Bijvoorbeeld een groep waarin leerlingen veel ruzie hebben en het moeilijk vinden om dit pratend op te lossen, elkaar weinig gunnen, of onvoldoende taakgericht of zelfstandig zijn. Tijdens oplossingsgerichte lessen die de begeleider of de leerkracht geven, worden de leerlingen geactiveerd om zelf mee te denken aan oplossingen om de groepssfeer te verbeteren. Verder wordt de leerkracht getraind in het hanteren van oplossingsgerichte technieken en het hanteren van positieve gedragscontrole.

Taakspel

Is er behoefte aan het verbeteren van taakgerichte gedrag van leerlingen? Taakspel is een spel dat in de klas in groepjes gespeeld wordt door middel van het geven van complimenten voor gewenst gedrag en het pakken van kaartjes voor ongewenst gedrag. Het spel wordt gewonnen als er nog kaartjes over zijn. Dan heeft de groep recht op een zelfgekozen beloning. De leerkracht ontwikkelt gedurende het traject vaardigheden om het gedrag van van de leerlingen positief te controleren. De leerkracht leert de groep te bekrachtigen in de verhouding 4:1 (4 complimenten t.o.v. 1 correctie).Tijdens het implementatietraject van ongeveer een jaar leert de leerkracht het spel te spelen. Eerst wordt het spel kort en tijdens gestructureerde momenten zoals zelfstandig werken in stilte gespeeld. Tijdens de tweede fase worden deze momenten uitgebreid in tijd en naar minder gestructureerde situaties. Tijdens de generalisatiefase kan het spel worden losgelaten, maar behoudt de leerkracht alle werkzame elementen, zoals het bieden van structuur door het aangeven van de tijd, de inzet van visualisaties en het positief bekrachtigen van gedrag.

Kindercoaching

Zit een kind niet lekker in zijn of haar vel? Loopt zij tegen dingen aan? Wordt er gemerkt dat een kind zich terugtrekt en het contact met anderen verliest? Er kan dan beroep worden gedaan op kindercoaching.

Ondersteuning van de ib-er/zorgcoördinator

Is er behoefte aan het versterken van de interne zorgstructuur?Wij bieden ondersteuning bij het verbeteren van de zorgstructuur zodat leerlingen met speciale onderwijsbehoeften optimaal kunnen profiteren van het zorgaanbod van de school. Ook kunnen wij begeleiding bieden bij het opstellen van aangepaste leerlijnen en het ontwikkelingsperspectief. Wij zijn ook graag aanwezig bij het het ZAT/ zorgoverleg/ OT

Begeleiding PO/VO

Is er behoefte speciale begeleiding of ondersteuning voor een leerling bij de overstap van het basisonderwijs naar het VO. De lessen kunnen individueel of in groepsverband gegeven worden. Naast de lessen kunnen de leerlingen ook profiteren van een uitstapje naar hun toekomstige school.Ook bieden wij begeleiding bij het zoeken naar een passende VO-school voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.

Transferbegeleiding naar het (V)SO

Indien een leerling een overstap maakt van het regulier naar het speciaal onderwijs, kan daar begeleiding in worden gegeven. Er volgen dan gesprekken waarin de beschikbare scholen besproken worden en de juiste scholen benaderd worden. Ook kan er ondersteund worden in het opstellen van een toelaatbaarheidsverklaring voor de leerling die doorverwezen wordt.