Ondersteuning leerling(en), leerkracht en school

Het expertisecentrum biedt maatwerk waarbij  de inhoud is afgestemd op de vraag van de school. Hieronder een greep uit ons aanbod. Heeft u een wens of een vraag die niet concreet omschreven staat, neem dan gerust contact op!

Handelingsgerichte observatie

Op basis van een hulpvraag en dossieranalyse brengen we ondersteuningsbehoeften van de leerling op sociaal- emotioneel en didactisch gebied in kaart. Er wordt op een systematische wijze geobserveerd waardoor het handelen adequaat en oplossingsgericht kan plaatsvinden.

Co-teaching

Co-teaching betekent letterlijk ‘samen lesgeven’, waarbij de leerkracht de regie behoudt en de co-teacher slechts tijdelijk en op specifieke momenten aanwezig is in de klas. Het is een vorm van ‘coaching on the job’ waarbij het vergroten van de handelingsbekwaamheid van de leerkracht, op basis van de hulpvraag, uitgangspunt is. Het doel hiervan is tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van iedere leerling in de klas. Het co-teachingstraject vanuit het expertisecentrum richt zich met name op pedagogisch handelen en klassenmanagement en zoemt in op de vier fundamentele strategieën; omgaan met ordeverstorend gedrag, relatie tussen leraar en leerling, regels en routines en de mentale instelling van de leraar. (Marzano, ‘Wat werkt’, 2011). Bij dit traject is het van groot belang dat er sprake is van een evenwichtige uitwisseling tussen de leerkracht en de co-teacher, gericht op de inhoud én het proces. We starten met een intakegesprek waarin we vaststellen wat je wilt leren. Vanuit jouw leervraag bepalen wij hoe we samenwerken en maken we duidelijke afspraken over wie wat doet. Vervolgens doen we een start observatie en direct erna een reflectiegesprek, waarna we een week later starten met de sessies co-teaching. Direct na de sessie co-teaching houden we het nagesprek, zodat jouw ervaring nog vers in het geheugen ligt. We evalueren hoe het is gegaan, waar je tegenaan liep en wat je hebt geleerd.

Coaching-on-the-job

Het doel van coaching on the job is zo goed mogelijk af te stemmen op de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht. Deze formuleert zelf een hulpvraag die als uitgangspunt dient voor de klassenbezoeken en daaropvolgende reflectiegesprekken. De focus ligt op het versterken van leerkrachtvaardigheden en het voortbouwen op reeds aanwezige kennis en competenties. Tijdens de intake wordt er gezamenlijk invulling gegeven aan de duur en de inhoud van het traject.

Beeldbegeleiding

Beeldcoaching of beeldbegeleiding wordt in het onderwijs steeds vaker ingezet om leerkrachten te professionaliseren. Het zien van de eigen opnames van klassensituaties blijkt één van de meest effectieve vormen van begeleiding te zijn. Het leidt in korte tijd tot het analyseren van het eigen, zichtbare leerkrachtgedrag en het effect daarvan op leerlingen. In het beeld is namelijk goed te zien wie je bent als leerkracht en welk deel je verder zou kunnen ontwikkelen. Het startpunt van beeldcoaching zijn altijd je kwaliteiten. Wat werkt en waar ben je nu tevreden over? Hoe kan je dit effectieve leerkrachtgedrag vaker ingezetten? De beeldcoach ondersteunt de leerkracht in dit reflectieve proces door gerichte kijkvragen te stellen. Om privacy te waarborgen, worden de opnames alleen door leerkracht en coach bekeken in een beveiligde omgeving.

Intervisie

Is er behoefte aan het versterken van het met- en van elkaar leren in het team? Tijdens dit traject wordt de intervisie structuur opgezet en begeleid. We zoeken samen naar de meest passende structuur en intervisiemethodiek. Tijdens de intervisie denken we vanuit onze expertise mee bij het beantwoorden van de vraag van de leerkracht en koppelen ideeën aan de theorie

Handelingsgericht arrangeren

 We kunnen de school ondersteunen bij de aanvraag van een arrangement. Denk hierbij aan het coördineren en formuleren van doelen en ondersteuningsbehoeften. Bij handelingsgericht arrangeren heeft elk opvoedingsdomein een plaats: onderwijs, gezin en vrije tijd. Het arrangeren is dus integraal en handelingsgericht. Dat wil zeggen: niet alleen uitgaande van kindkenmerken, maar vooral vanuit de behoeften van de leerling en de behoeften van diens leerkracht(en) en ouders. Bij handelingsgericht arrangeren werken de instellingen die betrokken zijn bij de opvoedingsdomeinen onderwijs, gezin en vrije tijd samen om volgens de uitgangspunten van handelingsgericht werken al dan niet gecombineerde onderwijs- en jeugdhulparrangementen toe te kennen. Het handelingsgericht arrangeren bouwt voort op het handelingsgericht werken op scholen en de zeven uitgangspunten daarvan.

Oplossingsgerichte groepsbegeleiding

Is er behoefte aan het samen met de leerkracht op oplossingsgerichte wijze een aanpak bepalen voor de problemen die spelen in een groep? Tijdens de oplossingsgerichte groepsbegeleiding brengen we de vragen in kaart en zoeken we gezamenlijk naar oplossingen. Bijvoorbeeld een groep waarin leerlingen veel ruzie hebben en het moeilijk vinden om dit pratend op te lossen, elkaar weinig gunnen, of onvoldoende taakgericht of zelfstandig zijn. Tijdens oplossingsgerichte lessen die de begeleider of de leerkracht geven, worden de leerlingen geactiveerd om zelf mee te denken aan oplossingen om de groepssfeer te verbeteren. Verder wordt de leerkracht getraind in het hanteren van oplossingsgerichte technieken en het hanteren van positieve gedragscontrole.

Taakspel

 Taakspel is een spel dat in de klas in groepjes gespeeld wordt door middel van het geven van complimenten voor gewenst gedrag en het pakken van kaartjes voor ongewenst gedrag. Het spel wordt gewonnen als er nog kaartjes over zijn. Dan heeft de groep recht op een zelfgekozen beloning. De leerkracht ontwikkelt gedurende het traject vaardigheden om het gedrag van van de leerlingen positief te controleren. De leerkracht leert de groep te bekrachtigen in de verhouding 4:1 (4 complimenten t.o.v. 1 correctie).Tijdens het implementatietraject van ongeveer een jaar leert de leerkracht het spel te spelen. Eerst wordt het spel kort en tijdens gestructureerde momenten zoals zelfstandig werken in stilte gespeeld. Tijdens de tweede fase worden deze momenten uitgebreid in tijd en naar minder gestructureerde situaties. Tijdens de generalisatiefase kan het spel worden losgelaten, maar behoudt de leerkracht alle werkzame elementen, zoals het bieden van structuur door het aangeven van de tijd, de inzet van visualisaties en het positief bekrachtigen van gedrag.

Kindercoaching

 Zit een kind niet lekker in zijn of haar vel? Loopt hij/zij tegen dingen aan? Valt op dat een kind zich terugtrekt en het contact met anderen verliest? Dan kan kindercoaching een mogelijke oplossing zijn. Kindercoaches werken oplossingsgericht. Samen met de kindercoach ontdekt een kind zijn eigen kwaliteiten, talenten en mogelijkheden. Een kindercoach kijkt dus echt naar wat een kind nodig heeft en wordt de focus verschoven van ‘probleem’ naar zelfkennis. Vaak is het probleem dan geen probleem meer.

Ondersteuning van de ib-er/zorgcoördinator

Wij bieden ondersteuning bij het verbeteren van de zorgstructuur zodat leerlingen met speciale onderwijsbehoeften optimaal kunnen profiteren van het zorgaanbod van de school. Ook kunnen wij begeleiding bieden bij het opstellen van aangepaste leerlijnen en het ontwikkelingsperspectief.Ook bestaat er de mogelijkheid om deel te nemen aan het ZAT/ zorgoverleg / OT

Begeleiding overgang van PO naar VO

De lessen kunnen individueel of in groepsverband gegeven worden. Naast de lessen kunnen de leerlingen ook profiteren van een uitstapje naar hun toekomstige school.Ook bieden wij begeleiding bij het zoeken naar een passende VO-school voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.

Transferbegeleiding naar het (V)SO

Indien een leerling een overstap maakt van het regulier naar het speciaal onderwijs, kan daar begeleiding in worden gegeven. Er volgen dan gesprekken waarin de beschikbare scholen besproken worden en de juiste scholen benaderd worden. Ook kan er ondersteund worden in het opstellen van een toelaatbaarheidsverklaring voor de leerling die doorverwezen wordt.