Professionalisering

In het kader van verdere professionalisering en het versterken van competenties van onderwijsprofessionals kunnen wij een workshop, studiedag of training verzorgen. Hieronder is een deel van ons aanbod beschreven. Heeft u een andere vraag neem dan gerust contact op.

Moeilijk verstaanbaar gedrag

Het doel van de workshop is stil te staan bij moeilijk verstaanbaar gedrag en ons bewust te worden van hoe hier het beste mee om te gaan. Er wordt ingezoomd op helpende factoren en besproken op welke wijze het leerkrachtgedrag een positieve bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de situatie. Hoe kijken we naar het gedrag van kinderen en wat is onze eigen rol als professional?Aanvullend:

 • Indien gewenst kan er een tweede bijeenkomst volgen waarin casuïstiek uit de praktijk kan worden besproken, al dan niet in de vorm van intervisie.
 • In het geval van specifieke vragen uit de praktijk is maatwerk geboden en kan er een vervolg gegeven worden aan het bovenstaande in de vorm van een klassenconsultatie gericht op effectief leerkrachthandelen bij moeilijk verstaanbaar gedrag

Traumasensitief lesgeven

Trauma bij kinderen is een actueel en veelbesproken onderwerp binnen het hedendaagse onderwijs. Het effect van ingrijpende ervaringen in het leven van een kind kan dan ook grote gevolgen hebben. Men gaat er vanuit dat er gemiddeld in elke klas één kind zit met een trauma maar waarschijnlijk ligt dit aantal hoger. Een school kan door trauma-sensitief les te geven een significant verschil maken in het leven van deze kinderen. Maar hoe weet je nu wanneer er sprake is van een trauma? Op welke signalen moet je alert zijn? En hoe ga je daar dan vervolgens mee om?

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Herkennen en de gevolgen van trauma
 • De basis van trauma-sensitief lesgeven
 • Veiligheid en relaties

Autismevriendelijk onderwijs

Communicatie is een van de kernproblemen bij autisme. Menselijke communicatie omvat meer dan taal. Een kind met autisme leren praten, grammatica leren en een goede woordenschat geven is niet hetzelfde als leren communiceren (in de praktijk, in een steeds wisselende context). Leerlingen met autisme hebben op school vooral behoefte aan verduidelijking in de wirwar van betekenissen. Hiervoor is het noodzakelijk om je als leerkracht of begeleider te verdiepen in hun specifieke manier van waarnemen, denken en betekenis geven. Als we deze leerlingen beter begrijpen kunnen we een veilige en duidelijke leeromgeving creëren, met gepaste ondersteuning. Alle werkvormen op school maken gebruik van communicatie. Concrete communicatie is afgestemd op het autistisch denken en waarnemen. Het verheldert de betekenissen die door deze leerlingen niet (spontaan) uit de context gehaald worden. Dit zorgt voor vermindering van stress, angst en onzekerheid. Het vergroot de zelfstandigheid, autonomie en flexibiliteit van de leerling.

In deze workshop gaan we aan de slag met:

 • Communicatieve problemen herkennen, begrijpen en persoonsgericht ondersteunen
 • De rol van contextblindheid
 • Vaardigheden in concrete communicatie (zowel verbaal als visueel)
 • Gedrag als communicatie
 • Communicatieprofielen opstellen
 • Interventies, tools, adviezen en hulpmiddelen

Effectief leerkrachtgedrag

Aan de hand van inspirerend beeldmateriaal en theorie bespreken we het belang van goede relaties tussen leerkracht en leerlingen. Hoe ziet deze relatie er optimaal uit en hoe kun je deze als leerkracht het beste vormgeven?

Executieve functies

Zwakke executieve functies hebben soms grote gevolgen voor het gedrag en leerproces. Hoe geven we deze leerlingen meer grip, zelfsturing en zelfvertrouwen? In deze workshop onderzoeken we vanuit de verschillende functies de mogelijkheden van een praktische, oplossingsgerichte aanpak in de groep.et beste vormgeven?

Groepsvorming en het pedagogisch klimaat

Tijdens de workshop positieve groepsvorming gaan we in op de theorie van Tuckman rondom groepsontwikkeling. Per ontwikkelingsfase kijken we naar wat je groep op dat moment nodig heeft, wat de behoeften zijn. Verder brengen we in beeld wat je als leerkracht kan doen om hier goed op in te spelen. Er komen verschillende doelgerichte activiteiten en werkvormen aan bod die in de klas kunnen worden gebruikt.

Gedragsfunctieanalyse

Na het signaleren van probleemgedrag is het analyseren van gedrag van de leerling de volgende stap. En daar gaan we tijdens deze workshop mee aan de slag! We proberen de functie van probleemgedrag te achterhalen; waarom doet de leerling wat het doet en wat levert het op? Aan de hand van een ABC-schema, onderzoeken we welke  factoren (triggers en consequenties) het gedrag mogelijk in stand houden. Door zo beter zicht te krijgen op het probleemgedrag en de te beïnvloeden factoren, kunnen we de stap zetten naar het opstellen van een kortdurend gedragsplan. Daarin beschrijven we hoe we het gedrag gaan proberen om te buigen naar meer gewenst gedrag. Tijdens de workshop gaan we praktisch met jullie eigen casussen uit de klas aan de slag.

Prikkelverwerking

Met onze zintuigen ontvangen we informatie over de buitenwereld en over ons eigen lichaam. Leerlingen met problemen in de zintuiglijke prikkelverwerking lukt het niet om die binnenkomende informatie goed waar te nemen, te organiseren of er op te reageren. Deze kinderen zijn vaak overprikkeld, onderprikkeld of allebei tegelijk. Dit beïnvloedt hun alertheid, manier van leren, gedrag, en stressniveau. In de scholing van leerkrachten wordt de laatste jaren meer aandacht besteed aan het begrijpen en onderkennen van deze problemen. In de workshop gaan we hier op in en kijken we naar mogelijkheden om deze problemen te verminderen. We onderzoeken wat zintuiglijke prikkelverwerking te maken heeft met het leren en het gedrag van kinderen. U kunt ervaren wat het betekent voor een leerling (en uzelf!) wanneer er sprake is van een verstoorde zintuiglijke prikkelverwerking. En wellicht kijkt u hierna anders naar kinderen die ondersteboven op hun stoel hangen of met hun pen tikken tijdens de uitleg, leerlingen die liever hun capuchon ophouden, hun potlood opeten of geïrriteerd raken van een lichte aanraking.

Aangepaste leerlijn (z)mlk

Kinderen met een ontwikkelingsachterstand  hebben aanpassingen nodig binnen de reguliere klassenpraktijk. In deze presentaties nemen we je mee in de DO’s van het lesgeven aan deze leerlingen. We staan stil bij de onderwijsbehoeften van deze groep leerlingen, leerkrachtgedrag  en de wijze van toetsen. Hiernaast worden er handreikingen gegeven voor de begeleiding van leerlingen binnen de reguliere klassenpraktijk.

Oplossingsgericht denken en werken

Tijdens de workshop oplossingsgericht denken en werken verdiepen we ons in de ontstaansgeschiedenis van de oplossingsgerichte theorie. We vergelijken het oplossingsgerichte gedachtegoed met meer traditionele theorieën en onderzoeken wat een positieve kijk ons in het onderwijs kan opleveren. We gaan dieper in op oplossingsgerichte technieken zoals de focus op de gewenste toekomst en uitzonderingen. Ook het gebruik van oplossingsgerichte taal en herkadering komt aan bod.