SWV Amstelronde & Expertisecentrum Orion

Amstelronde

 

SWV Amstelronde en stichting Orion hebben voor de zomervakantie om de tafel gezeten en zijn tot een meerjarige samenwerking gekomen betreffende de inzet van expertise ten behoeve van (extra) ondersteuning voor kinderen op (speciale) basisscholen die

onderdeel uitmaken van Amstelronde. Om de kwaliteit van deze expertise te borgen heeft Amstelronde ervoor gekozen om per 1 augustus 2016 het Expertisecentrum Orion in te huren.

Stichting Orion is de aanbieder van openbaar speciaal primair en voortgezet onderwijs in Amsterdam. Op 9 locaties biedt Orion speciaal onderwijs en passende zorg afgestemd op de behoefte van leerlingen van 4 tot 20 jaar. Stichting Orion is gespecialiseerd in onderwijs, zorg en begeleiding aan leerlingen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen of een chronische ziekte – cluster 3 – en leerlingen met psychiatrische en/of gedragsstoornissen – cluster 4. Vanaf 2015-2016 deelt Orion haar kennis en expertise middels het expertisecentrum Orion.

Het samenwerkingsverband Amstelronde werkt al jaren samen met stichting Orion. Leerlingen uit de regio die zijn aangewezen op speciaal onderwijs gaan meestal naar diverse scholen voor speciaal onderwijs van Orion in Amsterdam. Maar ook omdat het samenwerkingsverband in het kader van de ‘tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs’ begeleiders Passend Onderwijs, vanaf heden Adviseurs Passend Onderwijs (APO) genoemd, heeft ingehuurd.

Amstelronde geeft aan dat de expertise van deze adviseurs, een team van 5 medewerkers, graag te willen behouden voor het samenwerkingsverband. Verder ziet het samenwerkingsverband een groeiende vraag naar ondersteuning en expertise ontstaan die niet meer door het huidige team BPO kan worden geboden. De ondersteuningsbehoeften van de scholen lopen behoorlijk uiteen; van specifieke leerlingbegeleiding tot teamtraining en opleiding. Het samenwerkingsverband is van mening dat de expertise uit het speciaal onderwijs en specialistische onderwijsorganisaties moet komen en kan binnen de huidige constructie onvoldoende aansluiten  bij deze ondersteuningsbehoeften.Het Expertisecentrum Orion kan dat wel. Naast een meerjarige overeenkomst met het samenwerkingsverband voor een vast aantal uren per schooljaar kan het Expertisecentrum met de scholen en/of besturen nog aanvullende afspraken maken.Het Expertisecentrum beschikt over de nodige kennis en medewerkers. De overname van de voormalig begeleiders passend onderwijs door stichting Orion is voor Amstelronde en de aangesloten scholen een goede oplossing voor de groeiende vraag naar meer specialistische ondersteuning. Vanaf 1 augustus zijn de Adviseurs Passend Onderwijs werkzaam bij stichting Orion.

Plan van aanpak

Het expertisecentrum Orion is per 01/08/2016 verantwoordelijk voor het realiseren van de ondersteuning op alle scholen binnen het SWV Amstelronde.  Echter tot de herfstvakantie zal er niets voor de scholen veranderen. Tijdens de eerste kernoverleggen van dit schooljaar zal Lieke Rigter, leidinggevende van het Expertisecentrum, een presentatie geven over de nieuwe werkwijze en de mogelijkheden. Er is dan uiteraard ook ruimte voor vragen, want na de herfstvakantie gaat er wel het een en ander veranderen.

Het SWV heeft ondersteuningsuren ingekocht bij Expertisecentrum Orion. Deze uren worden vervolgens verdeeld over de scholen binnen het samenwerkingsverband in de vorm van een ‘strippenkaart’ (1 uur = 1 strip). Het SWV levert een overzicht met de toegekende uren per school  aan zodat er in goed overleg de strippen ter ondersteuning zo optimaal mogelijk kunnen verdelen en inzetten (gebaseerd op de leerlingaantallen T-1). Het expertisecentrum registreert het verbruik. Wanneer de strippen op zijn en de toegewezen uren zijn uitgevoerd door het expertisecentrum kan de school uiteraard een aanvraag doen voor extra ondersteuning. Deze aanvraag zal in het schooljaar 2016-2017 standaard worden geoffreerd tegen een uurtarief van €75,-. De bekostiging van deze arrangementen lopen via de school zelf, tenzij anders overeengekomen.

Het eerste aanspreekpunt voor scholen bij het realiseren van de extra ondersteuning blijft de huidige begeleider of adviseur.  De adviseurs  maken samen met de directeur en intern begeleider van elke school een plan voor het huidige schooljaar. Het  is uiteraard aan de school op welke manier zij de strippen in willen zetten. Scholen kunnen een beroep doen op het expertisecentrum bij vragen over  ondersteuning van leerlingen of bieden van arrangementen en voor begeleiding en voorlichting van leerkrachten, intern begeleiders of het schoolteam. Centraal staat altijd de vraag van de school en de complexe en/of meervoudige onderwijsbehoefte van de leerling. De adviseurs werken met hun SO-expertise (REC 3 en 4) samen met ouders, school, Amstelrondespecialisten en andere betrokkenen aan het optimaliseren van de onderwijsleeromgeving van deze leerling. In de nieuwe samenwerking is het ook mogelijk dat collega’s vanuit het expertisecentrum Orion en stichting Orion met de juiste expertise en ervaring kunnen worden ingezet op de scholen. Dit gaat altijd in overleg met de adviseur van het expertisecentrum, die vast aanspreekpunt blijft voor de school. Het expertisecentrum geeft vooraf aan de school aan hoeveel strippen nodig zijn om de aanvraag uit te voeren

De school/het bestuur is zelf verantwoordelijk voor het gebruiken van de toegekende strippen en deze zijn alleen geldig in het lopende schooljaar. Niet gebruikte strippen kunnen niet mee worden genomen naar het volgende schooljaar of achteraf worden verrekend.  De schooldirecties en hun besturen mogen de verdeling van de strippen onderling naar eigen inzicht anders te verdelen, uiteraard met in kennisstelling van het samenwerkingsverband en het Expertisecentrum

 

Bent u al nieuwsgierig? Of heeft u al vragen?

Neem eens een kijkje op www.expertisecentrumorion.nl voor het aanbod of stel je vraag aan de huidige APO-er van uw school!  Ook kunt u altijd contact opnemen met Joost van Caam (SWV Amstelronde) en/of Maaike van Bakkum (Expertisecentrum Orion).